Hoppa till innehåll

Vilka tjänster erbjöd Kaupthink bank – historisk referens

Corporate Banking

Corporate Banking utformar och anpassar olika former av strukturerad lånefinansiering till våra företagsklienters behov. Vi vänder oss främst till finansiella institutioner, såsom riskkapitalbolag, mindre och medelstora företag, samt individuella investerare, främst i Sverige men även internationellt. Corporate Banking finns representerat på Island, i Danmark, Luxemburg, Storbritannien och Finland. Våra finansiella tjänster inkluderar:

 • Förvärvsfinansiering
 • Projektfinansiering
 • Projektrelaterad fastighetsfinansiering
 • Strukturerad fartygsfinansiering
 • Strukturerad finansiering vid köp av finansiella instrument
 • Rörelsefinansiering i form av leasing och factoring genom Kaupthing Finans

Samarbetet med våra klienter utmärks av långsiktiga relationer, flexibla och affärsmässiga lösningar och snabba beslutsprocesser, samt ett nära samarbete med bankens enheter såsom Private Banking, Equities och Investment Banking.

Våra finansiella instrument omfattar bland annat seniora lån, juniora lån, mezzaninefinansiering, brygglån samt genom den svenska koncernen viss möjlighet till att investera eget kapital. Vi tillhandahåller dock inte standardiserade företagstjänster såsom betalningar, valuta- och räntehandel, lönehantering, rörelsefinansiering förutom finansbolagets tjänster.

Investment Banking

Vi erbjuder en unik kombination av rådgivning och finansieringslösningar till främst mindre och medelstora företag i Norden. Detta i kombination med korta beslutsvägar och en stark nordisk närvaro gör oss till en naturlig affärspartner för såväl noterade som onoterade företag.

Vi har gedigen erfarenhet och kompetens och har de senaste åren genomfört ett stort antal privata och publika transaktioner. Vi finns förutom i Stockholm även representerade i London och i samtliga nordiska huvudstäder.

I Sverige är vi verksamma inom följande områden: rådgivning vid företagsförvärv, fusioner och avyttringar, kapitalmarknadstransaktioner och principal investments.

Företagsförvärv, fusioner och avyttringar
Rådgivningen vid företagsförvärv och försäljningar innefattar bland annat finansiell rådgivning vid publika bud och vi erbjuder också rådgivning vid förvärv, försäljningar och fusioner mellan privata bolag.  Genom vår starka närvaro i Norden har vi god kunskap om det nordiska näringslivet och stor erfarenhet av gränsöverskridande transaktioner.

Kapitalmarknadstransaktioner
Investment Banking erbjuder rådgivning vid alla typer av aktiemarknadstransaktioner såsom företrädesemissioner, riktade nyemissioner, börsintroduktioner, återköpsprogram och placering av stora aktieposter. Verksamheten utmärks av stark nordiskt närvaro och en gedigen erfarenhet av att genomföra transaktioner med såväl lokala som internationella kunder.

Principal Investments
Vi kan även medinvestera i noterade och onoterade bolag i samband med till exempel ett förvärv för att delfinansiera förvärvet med eget kapital. En sådan minoritetsinvestering kan ske genom att Kaupthing Investment Banking garanterar eller tecknar en riktad emission eller en företrädesemission. Vi kan därmed dela risk med våra kunder i samband med finansiering av till exempel förvärv.

Capital Markets

Vi erbjuder tjänster inom aktiemäkleri, analys och trading till institutionella kunder, huvudsakligen i Sverige. Vår främsta styrka är en stark lokal marknadsposition i kombination med en heltäckande nordisk företagsanalys.

Analys
Kaupthing Banks analysverksamhet utmärks av en djup kunskap om såväl nordiska företag som deras internationella konkurrenter och vårt analysteam är ett av de högst rankade i världen när det gäller analys av nordiska bolag. Vi producerar såväl strategiska översikter som djupanalyser av företag och branscher. Vår fokus och spjutspets är de mindre och medelstora bolagen i Norden.

Sammantaget följer våra analytiker i Sverige, som är organiserade i gränsöverskridande branschteam, ett hundratal svenska företag. Den allmänna ekonomiska utvecklingen i världen bevakas av Kaupthing Banks makroekonomer i nära samarbete med analytikerna.

Våra analyser, rekommendationer och rådgivning är tillgänglig för våra kunder via Internet. Vissa produkter, till exempel våra strategirapporter och Kaupthing Small Cap Navigator, som omfattar jämförelser av närmare 200 nordiska småbolag, tillhandahålles även i tryckt format.

Institutionellt aktiemäkleri
Kaupthing Banks aktiemäkleri erbjuder förstklassiga tjänster inom aktiehandel på den nordiska aktiemarknaden. Vi vänder oss till olika typer av finansiella institutioner, fonder och investmentbolag. I samarbete med Kaupthing Investment Banking hanterar vi även exempelvis aktieåterköp och så kallade blockaffärer. Vårt sales team består av erfarna, dedikerade medarbetare med stor kunskap om den svenska och nordiska aktiemarknaden och med ett brett kontaktnät både lokalt och internationellt.

Proprietrary Trading
Vår Proprietrary Trading handlar med aktier och andra värdepapper i eget lager samt fungerar som market maker i en rad aktier och andra finansiella instrument. All handel styrs av tydligt definierade riskmandat och av bankens riskpolicy. Verksamheten bidrar till att skapa likviditet och underlättar därmed handeln för våra kunder.

Kapitalförvaltning

Vår institutionella kapitalförvaltning tillhandahåller en heltäckande och professionell förvaltningsservice för stiftelser, organisationer, kommuner och företag. Vi är specialiserade på att betjäna institutionella placerare med varierande önskemål och behov. Våra tjänster består av Kaupthings Förvaltningsportföljer och specialfonder samt rådgivande kapitalförvaltning. Förvaltningen erbjuds till fast eller prestationsbaserat arvode.

Hörnstenarna i vår förvaltningsfilosofi är aktiv tillgångsallokering, optimering och riskhantering. Vår fokus på risk innebär att vi, utifrån en bestämd risknivå, sprider och hanterar riskerna för att optimera avkastning och värdetillväxt i våra förvaltningsuppdrag.

Som bas för våra diskretionära förvaltningsuppdrag kan vi erbjuda Kaupthing Förvaltningsportföljer med förutbestämda risknivåerna på fem, tio eller femton procent.

Vår institutionella kapitalförvaltning är GIPS-certifierad (Global Investment Performance Standards). GIPS är en internationellt känd etisk standard för korrekt och konsekvent beräkning av avkastningsresultat samt för en heltäckande och öppen presentation.

Kaupthing Finans

Vi erbjuder ett brett utbud av anpassade finansieringslösningar i kombination med en hög servicegrad och en effektiv hantering. Våra finansieringslösningar riktar sig främst till små och medelstora företag. Merparten av våra tjänster finns inom områdena hyra/leasing och fakturabelåning/factoring och tjänsterna förmedlas i första hand av våra samarbetspartners men vi vänder oss även direkt till företag.

Hyra/leasing
Vi erbjuder attraktiva finansieringslösningar för maskiner, utrustningar och inventarier. Fördelarna med att hyra utrustning är en ökad kostnadskontroll och ett förenklat budgetarbete i kombination med tryggheten i heltäckande försäkringar. Vi kan även erbjuda skräddarsydda betalningsplaner. Andra fördelar är en till 100 procent avdragsgill hyra.

Factoring
Kaupthing Finans tjänster inom Factoring innebär möjligheter att spara både tid och pengar. Genom fakturabelåning eller fakturaköp erbjuder vi möjligheter att frigöra kapital för bättre likviditet och ökad rörelsefrihet. Med kundfordringarna som säkerhet kan vi därmed bidra till att förbättra våra kunders likviditet samtidig som vi även förenklar deras administration genom att hantera reskontror.

Övriga tjänster
Kaupthing Finans erbjuder även;

 • Asset tracking (system för effektiv administration av inventarier)
 • Avbetalningsköp
 • Private label
 • Överlåtelsefinansiering

Samarbetspartners
Vi ökar våra partners lönsamhet genom att erbjuda finansiering med kostnadseffektiva och lönsamma säljverktyg i kombination med personlig och snabb service.

Specialinlåning

Specialinlåning erbjuder inlåning för företag, föreningar och organisationer. Med små overheadkostnader och en effektiv administration kan vi erbjuda konkurrenskraftiga villkor. Inlåningen utmärks dessutom av en stor flexibilitet vad gäller både löptid och förfallodag. Vi är därmed en naturlig partner för företag, institutioner och privatpersoner som söker optimera sin likviditetsplanering. Med rötter i Jämtlands Folkbank är vi dessutom en av de äldsta inlåningsverksamheterna i Sverige.

Vi erbjuder fasta placeringar eller penningmarknadskonton och vi ställer alltid priser på placeringar med löptider från sju dagar upp till fem år. Till skillnad från att exempelvis köpa räntebärande papper, innebär detta en större flexibilitet vad gäller löptid och förfallodag.

Fast ränta under hela löptiden
Kapital över tio miljoner kronor kan placeras till fast ränta från sju dagar upp till fem år med valfri förfallodag. Placeringarna är avgiftsfria.

Penningmarknadskonto
Kapital över tio miljoner kronor kan placeras med fast marginal mot en veckas STIBOR, med daglig uppdatering. Pengarna är inte bundna på kontot och upp till 24 uttag per år kan göras utan avgift.

Fast placering

 • Minst 10 miljoner kronor i kapital.
 • Pengarna är bundna till fast ränta under hela löptiden.
 • Kapital över 10 miljoner kronor kan placeras med löptider från 7 dagar upp till 5 år.
 • Valfritt förfallodatum.
 • Inga avgifter.
 • Erbjudande om förlängning i samband med förfall.
 • Eventuella överföringar utan förlorade räntedagar.

Penningmarknadskonto

 • Minst 10 miljoner kronor i kapital.
 • Pengarna är ej bundna, 24 fria uttag per år.
 • Fast marginal mot en veckas STIBOR, med daglig uppdatering.

Pension Consulting

Kaupthing Pension Consulting erbjuder oberoende försäkringsrådgivning inom främst liv- och tjänstepensionsområdena. Vi skapar mervärde med skräddarsydda strategier och lösningar för ett tryggt långsiktigt sparande. Våra lösningar kännetecknas av kostnadseffektivitet och flexibilitet.

Nytänkande helhetssyn
Den tjänst- och produktflora som Kaupthings rådgivare förmedlar har en enastående bredd. Vi kan till exempel erbjuda allt från färdiga koncept för förvärvsintensiva företag till produktrådgivning inom pensionsförsäkringar.

Våra lösningar baseras på vår egen analys av liv- och fondbolagen samt deras produkter och tjänster. Det är vi ensamma om i branschen. Vår arbetsmetodik gör det dessutom möjligt för oss att garantera ett oberoende gentemot försäkringsbolagen och en öppenhet mot våra kunder.

Våra tjänster riktar sig i första hand till dig som är ansvarig för pensionsfrågor inom företag, men även till anställd.

För arbetsgivare
Kaupthing Pension Consulting hjälper företag med allt från att upprätta en sund marknadsmässig pensionspolicy till att införa och konstruera incitamentsprogram för anställda. Rådgivningen baseras på noggrann analys av företagets pensions- och försäkringssituation. Utifrån denna ger vi bland annat förslag på kostnadsbesparingar och utvecklingsmöjligheter.

För anställda
För anställda erbjuder vi rådgivning baserad på den analys som Kaupthing tagit fram av liv- och fondbolagen. Vi ser över vilka bolag som har mest fördelaktiga avgiftsstrukturer och placeringsalternativ. En långsiktig bedömning görs i syfte att se hur bolagen kan hålla sina åtaganden mot sina kunder.

Försäkringsrelaterad Private Banking
Tidigare var försäkringsmäklarnas tjänster likartade, vilket har gjort det svårt att skilja ett mäkleri från ett annat. Kaupthing Pension Consulting har som enda försäkringsmäkleri möjlighet att arbeta med pensionskapital som en del av kundens totala förvaltade kapital. Vi hjälper ledande befattningshavare och anställda med rådgivning och förvaltning av såväl obeskattat som skattat kapital.

Strukturerade produkter

Våra strukturerade produkter är utvecklade för både institutionella placerare och privatpersoner som eftersträvar potentiell avkastning till lågt risktagande. Vid sidan av olika konstruktioner av aktieindexobligationer, som kombinerar möjligheten till god tillväxt med tryggheten i en kapitalgaranti, erbjuder vi även ett urval av produkter baserade på andra underliggande tillgångar. Produkterna har en placeringshorisont på ett år och längre.

MiFID – direktivet om marknader för finansiella instrument

Syftet med direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID) är att ytterligare harmonisera och förbättra den inre marknaden och regelverket för investeringstjänster för de 30 medlemsländerna i Europeiska ekonomiska samarbetsrådet (EES inkluderar de 27 medlemsländerna i EU samt Island, Norge och Liechtenstein). Detta kommer att innebära en stor fördel för dig som kund eftersom MiFID är särskilt framtaget för att skydda investerare, öka genomlysningen och främja konkurrensen. Implementeringen av MiFID kommer bland annat att leda till att kunderna tillhandahålls mer detaljerad information, vilket i sin tur kan leda till bättre investeringsval och en grundligare och mer noggrann utformning av finansiella aktiviteter och större skydd.

Det kan dock påpekas att även om MiFID innebär många viktiga förändringar i branschen är det många av kraven som helt enkelt understryker bästa praxis och tjänster som Kaupthing redan erbjuder, såsom att agera i våra kunders bästa intresse.

MiFID är tänkt att fungera som en avslutning på processen att skapa en inre europeisk marknad för investeringstjänster, att svara på förändringar och nyheter som skett på värdepappersmarknaderna samt att stärka skyddet för investerarna. Den här harmoniseringen kommer också att göra det möjligt för värdepappersbolag att erbjuda sina tjänster över nationsgränserna.

Med MiFID kommer räckvidden på befintlig europeisk lagstiftning för finansiella tjänster att utökas och större delen av de bolag som bedriver verksamhet inom den finansiella sektorn i EES kommer att påverkas. Det gäller investmentbanker, portföljförvaltare, aktiemäklare och fondhandlare, finansbolag, många bolag som handlar med terminskontrakt och optioner, och vissa råvarubolag.

MiFID kommer att påverka hur vi gör affärer med dig, bland annat genom användningen av olika kundkategorier. Det innebär att det kommer att finnas olika skyddsnivåer, med utrymme för skräddarsydda tjänster som erbjuds enligt en omfattande lista av kriterier, t.ex. finansiell kunskap, erfarenhet, risktolerans och investeringsstrategi. MiFID kräver också att ett värdepappersbolag ska garantera att all information – inklusive marknadsföringsmaterial riktat mot kunder och potentiella kunder – är rättvis, tydlig och icke missvisande och att marknadsföringsmaterial tydligt identifieras