Hoppa till innehåll

Private banking-tjänster som Kaupthing bank erbjöd – historisk referens

Att skapa en korrekt bild av din nutid och en samsyn kring framtida mål är en betydelsefull del av Kaupthings arbetsmetod inom Private Banking. I kombination med hårt arbete, talang och tankens kraft är det värderingar satta i system som styr vårt handlande mot en egen standard, en standard som distanserar oss från traditionella banker och närmar sig dig som kund. Att tänka bortom den traditionella bankvärlden är fruktsamt. Vi sammanfattar detta synsätt med orden Thinking Beyond.

Kaupthing Private Banking erbjuder ett komplett utbud av individanpassade tjänster och produkter inom förmögenhetsförvaltning, finansiering, juridisk rådgivning och försäkringsexpertis till såväl privatpersoner som stiftelser och ägarledda företag. Våra främsta styrkor är en personlig service på högsta nivå, flexibla lösningar samt kompetenta och erfarna rådgivare. Din personlige rådgivare, som hjälper till med alla frågor som rör din egen och familjens privatekonomi, fungerar också som länken till våra experter inom juridik, försäkringar och portföljhantering.

Vi hjälper även familjeföretagare att samordna den privata ekonomin med företagets. För oss är målet alltid att skapa bästa möjliga helhetslösning. Det kan handla om placeringar i aktier, fonder och pensionslösningar, men också om att planera för generationsskiften. Vi erbjuder allt från avancerad rådgivning till vardagsnära tjänster som exempelvis betalservice, betal- och kreditkort, inlåning och lån.

Förmögenhetsförvaltning

Alla former av förmögenhetsförvaltning inom Kaupthing Bank utgår från en noggrann kartläggning av dina förutsättningar, behov och mål. Behovsanalysen utgör en mycket viktig grund för det fortsatta arbetet med att ge dig en optimal struktur på dina tillgångar. Hur förvaltningen av din förmögenhet utformas och bedrivs styrs av dina önskemål och behov. Din personliga rådgivare är den som lär känna dig och din situation bäst.

Diskretionär förvaltning
Kaupthing Banks diskretionära förvaltning innebär att vi genomför transaktioner för din räkning i den utsträckning och med de begränsningar som fastställts i avtal och fullmakt. Till grund för varje uppdrag ligger en finansiell plan samt en placeringsstrategi, anpassad efter dina önskemål och behov. Förvaltningen baseras på en gemensam plattform för analys, tillgångsallokering och riskkontroll. Du får regelbundna rapporter om utvecklingen i portföljen och din personlige rådgivare utgör länken till våra specialistkompetenser.

Kaupthing Förvaltningsportföljer
Till grund för våra diskretionära förvaltningsuppdrag ligger Kaupthing Förvaltningsportföljer. Med en bestämd risknivå som utgångspunkt fokuserar vi på att sprida och hantera riskerna för att optimera portföljens avkastning och värdetillväxt. De förutbestämda risknivåerna i Förvaltningsportföljerna är fem, tio eller femton procent. Andelen svenska aktier i portföljerna varierar mellan 20 och
60 procent.

Kaupthings Topplista
Topplistan innehåller de 8-10 aktier som Kaupthing Banks aktieanalytiker och aktiestrateger bedömer kan utvecklas starkt i ett perspektiv från några veckor till några månader. Urvalet baseras i huvudsak på fundamental analys kompletterad med analys av marknadens sentiment som stöd i timingen av köp och försäljningar. Topplistan publiceras vid förändringar i innehaven. Sedan starten i februari 2004 har Topplistan utvecklas betydligt bättre än börsen som helhet.

Rådgivande förvaltning
Kaupthing Banks rådgivande förvaltning innebär att du i varierande utsträckning tar del i placeringsbesluten. Till grund för förvaltningen ligger en individuell behovsanalys. Utifrån denna utformas din finansiella plan och en placeringsstrategi. Du får en personlig rådgivare som också fungerar som länken mellan dig och Kaupthing Banks specialister.

Vi håller dig löpande informerad om utvecklingen i din portfölj och du kan även ta del av vår analys av utvecklingen på kapitalmarknaderna genom Kaupthing Morgonbrev och Kaupthings Marknadsbrev. Även vår Topplista över rekommenderade aktier samt våra Tradingförslag står till ditt förfogande.

Pensionsrådgivning

Kaupthing Pension Consulting erbjuder oberoende försäkringsrådgivning inom främst liv- och tjänstepensionsområdena. Vår fokus ligger på skräddarsydda strategier och lösningar för att trygga ett långsiktigt sparande. Målet är att leverera kostnadseffektiva och flexibla lösningar och därigenom mervärden. Våra lösningar baseras på Kaupthings egen analys av liv- och fondbolagen samt deras produkter och tjänster. Det är vi ensamma om i branschen.

Analysen gör det också möjligt för oss att garantera ett oberoende gentemot försäkringsbolagen och en öppenhet mot våra kunder. Våra rekommendationer baseras på en långsiktig bedömning av försäkringsbolagens åtaganden gentemot sina kunder.

Försäkringsrelaterad Private Banking
Försäkringsmäklares tjänster har med tiden blivit allt mer likartade, vilket har gjort det svårt att skilja ett mäkleri från ett annat. Kaupthing Pension Consulting har som enda försäkringsmäkleri möjlighet att arbeta med pensionskapital som en del av våra kunders totala förvaltade kapital. Vi hjälper både ledande befattningshavare och anställda med rådgivning och förvaltning av såväl obeskattat som beskattat kapital.

Fondportföljer
Du som har en fondförsäkring hos Skandia, SEB eller Moderna Försäkringar och känner att du varken har tid eller kunskap att sköta fondbyten på egen hand, kan välja att få en professionell fondförvaltning genom Kaupthing Bank.

Pensionssammanställning
Sammanställningen är ett värdebesked till dig som anställd där Kaupthing redovisar hur stort ditt pensionskapital är och vilka försäkringar du har. Pensionsbeskedet får du i handen när du träffar en av våra rådgivare. Du har även möjlighet att se ditt aktuella pensionsbesked via Internet. Här kan du på egen hand undersöka till exempel hur olika tillgångsallokeringar eller ett ökat sparande påverkar den framtida pensionen. Du kan även pröva dig fram genom frågor som exempelvis: Vad kostar det att gå i pension vid 60? Hur stort kapital behöver jag?

Kaupthing Pension Consulting erbjuder även försäkringsmäklartjänster samt rådgivning kring försäkringsanknutna incitaments- och kompensationsprogram.

Skatter och juridik

Som kund inom Kaupthing Private Banking har du tillgång till juridisk rådgivning inom främst skatte- och familjerätt till exempel vid deklarationer, generationsskiftesplanering, arvskiften och vissa transaktioner. Därtill erbjuder vi juridisk rådgivning relaterad till pensioner och försäkringar. Våra jurister har lång erfarenhet av skattefrågor för privatpersoner, ägarledda företag och stiftelser.

Du kan även få juridisk rådgivning vid löpande förändringar av din livssituation, till exempel vid utlandsflytt, byte av arbete eller ändrade familjeförhållanden.

 

Aktiemäkleri

Kaupthing Bank erbjuder en kvalificerad aktiehandelstjänst fokuserad på handel med svenska och nordiska aktier. Som aktiv placerare har du tillgång till en egen mäklare. Rådgivningen baseras på Kaupthing Banks topprankade fundamentala företagsanalys. Våra aktiemäklare fungerar som initierade och välorienterade samtalspartners och de har lång erfarenhet av den nordiska aktiemarknaden. Kontakterna med våra aktiemäklare kännetecknas av hög tillgänglighet och snabba besked.

Därtill kan du hålla dig informerad om utvecklingen på aktiemarknaden via Kaupthings Morgonbrev och månatliga Marknadsbrev. Även Kaupthings Topplista över rekommenderade aktier samt våra Tradingförslag ingår i den löpande informationen. Vår Internettjänst, där du ser sammanställningar av din depå med mera, är ett komplement till kontakten med din mäklare. Internettjänsten ger dig en lättillgänglig överblick av marknaden med kursinformation och nyheter i realtid. Här presenteras även nyheter, Kaupthings analysprodukter samt de viktigaste indexen i grafer och tabeller. På Internettjänsten kan du även följa utvecklingen av ditt innehav.

Kaupthing Banks derivatmäkleri är fokuserat på handel med främst svenska optioner, terminer och warranter. Vi är lokal partner för warranter utfärdade av Commerzbank.

Fonder

Kaupthing Fonder erbjuder ett heltäckande utbud av fonder, en form av sparande som framförallt ger en bättre riskspridning än vad som i regel är möjligt när man sparar i enskilda värdepapper. Som sparform är den dessutom praktisk och lättillgänglig. Vi förvaltar aktivt ett antal specialiserade aktiefonder samt en ränte- och en indexfond. Aktiefonderna är generellt inriktade på tillväxt. Förvaltningen av Kaupthings fonder utförs av erfarna förvaltare med stöd av gedigen analys.

Genom att vi arbetar utifrån en så kallad öppen arkitektur har du även tillgång till externt förvaltade fonder. Vi har lång erfarenhet av att analysera förvaltare och fonder världen över. Därmed erbjuder vi också fonder från några av världens mest framgångsrika förvaltare, Fidelity och Schroders.

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter är behovsanpassade finansiella produkter som matchar en specifik preferens i avvägningen mellan risk och avkastning. Benämningarna kan vara garantiprodukter, aktieindexobligationer, valutaobligationer och hävstångscertifikat.

Våra strukturerade produkter har relativt lång placeringshorisont, ofta tre år. Den vanligaste placeringsformen är den så kallade aktieindexobligationen som garanterar det nominella värdet på förfallodagen, samtidigt som investeraren deltar i en eventuell positiv utveckling av ett aktieindex. Denna produkt skapar möjligheter till en god tillväxt kombinerat med tryggheten i en kapitalgaranti och lämpar sig därmed för personer som eftersträvar potentiell avkastning till lågt risktagande.

En aktieindexobligation består av två delar som påverkar dess värde: en obligationsdel och en optionsdel. Obligationsdelen säkerställer återbetalning på slutdagen medan optionsdelen ger dig möjlighet att delta i en uppgång på aktiemarknaden. Placeringarna skräddarsys för att passa det aktuella marknadsläget. Som ägare till en strukturerad produkt är du garanterad att få tillbaka hela ditt nominella investerade belopp, samtidigt som du har möjlighet till god avkastning.

Ett hävstångscertifikat är en ren riskprodukt att jämställa med en option och investeraren riskerar förlust av hela sitt satsade kapital.

Våra strukturerade produkter är utvecklade för både institutionella placerare och privatpersoner.

Konton och kort
Bankkonton
Kaupthing Bank erbjuder sparkonton med hög ränta. Vi hjälper dig dessutom att se över ditt sparande. Genom att vi har ett heltäckande utbud av sparformer och placeringsalternativ, kan vi alltid hitta de lösningar som passar dina behov bäst.

Bankkort
Kaupthing Banks bankkort (Visa) fungerar som betalkort eller för uttag av kontanter i automater över hela världen. Kortet ger även reseförsäkring om semesterresan betalas med kortet.

Kontokrediter
Vill du fördela utgifterna över tiden kan det vara praktiskt att ha en kredit kopplad till ditt konto i Kaupthing Bank. Du betalar ränta för den del av krediten som utnyttjas. 

Betalningar och överföringar
Internetbank
Via Kaupthing Internetbank kan du till exempel utföra betalningar, göra överföringar, få transaktionshistorik samt få depå- och låneinformation i realtid.

Kassatjänster
Kaupthing Banks bankkontor, som erbjuder kontanthantering, överföringar, betalningar med mera, finns på Stureplan 19 i Stockholm.

Lån
Blancolån/privatlån
Som kund i Kaupthing Bank har du möjlighet att låna upp till 100 000 kronor utan säkerhet. Vill du få en överblick över lån så rekommenderar vi i dagsläget Bank.se

Depåer
Med en värdepappersdepå i Kaupthing Bank får du regelbunden och utförlig rapportering om utvecklingen. Du kan även få realtidsinformation via Internet. Till depåer kan även knytas en belåningsmöjlighet. Kaupthing Bank erbjuder även depåer och förvaring i Luxemburg och Schweiz.