Hoppa till innehåll

Kaupthing Fonder – historisk referens

Texten är från 2007

Kaupthing Fonder AB är ett fristående bolag inom Kaupthingkoncernen. Kaupthing Fonders verksamhet utgörs av förvaltning och försäljning av fondandelar med verksamhet i Sverige och Luxemburg. Bolaget har en stabil förvaltningsorganisation med stor erfarenhet. Kaupthing Fonder vänder sig främst till privatpersoner och till mindre institutioner och stiftelser i Sverige. Kaupthings fonder marknadsförs även av ett antal externa distributörer.

Kaupthing Fonder förvaltar totalt 11 värdepappersfonder, varav 7 aktiefonder, 1 räntefond och 3 specialfonder. 5 av fonderna är registrerade i Sverige och resterande 6 i Luxemburg. Fonderna kännetecknas av aktiv förvaltning baserad på fundamental och kvantitativ analys. Förvaltningen är i huvudsak inriktad på svenska aktier och aktier på tillväxtmarknader. Den yttersta målsättningen är att över tiden skapa en positiv och stabil avkastning samt att överträffa jämförelseindex.

Ägarpolicy för Kaupthing Fonder AB

Följande ägarpolicy för ägarutövande för Kaupthing Fonder AB, nedan Kaupthing Fonder, har beslutats av bolagets styrelse 2005-04-26.

1. Inledning

1.1 Ägarstyrning

Ägarstyrning berör främst förhållandet mellan ett företags ägare och dess styrelse och kan definieras som ägarnas sätt att utöva påverkan och kontroll.

Syftet med fondbolagets ägarstyrning är att ta tillvara andelsägarnas gemensamma intresse i ägarfrågor för att ge ökad avkastning till andelsägarna och bidra till en långsiktigt god utveckling av riskkapitalmarknaden.

En väsentlig skillnad för fondbolag jämfört med andra ägarkategorier är att kapitalet i öppna aktiefonder flödar fritt och att beredskap alltid måste finnas för att köpa eller sälja aktier eftersom insättningar och uttag kan göras när som helst av andelsägarna.

1.2 Lagen om värdepappersfonder reglerar fondbolagets ägarutövande

I lagens §1 fastslås att fondbolag skall handla uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse. Enligt §12 skall fondbolaget företräda andelsägarna i alla frågor som rör värdepappersfonden, således också i ägarfrågor. Detta betyder att fondbolaget även i ägarfrågor skall agera med syfte att uppnå bästa möjliga avkastning till andelsägarna med hänsyn tagen till fondens placeringsinriktning och risk samt till i förekommande fall särskilda kriterier som fastställs för fonden.

1.3 Andelsägarnas gemensamma intresse

Att fondbolaget agerar uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse säkerställs främst genom öppenhet och god information samt genom att oberoende ledamöter ingår i fondbolagets styrelse. Med oberoende avses att ledamot ej har anställning eller i annan beroendeställning till fondbolaget eller dess närstående bolag.

Även revision och finansinspektionens tillsyn bidrar till att säkerställa att fondbolaget agerar uteslutande utifrån andelsägarnas gemensamma intressen.

Att agera utifrån andelsägarnas gemensamma intressen innebär att andra intressen från exempelvis närstående bolag måste vika vid eventuella intressekonflikter.


2. Ägarpolicy

2.1 Närvaro vid bolagstämmor

Kaupthing Fonder skall ej utöva rösträtt på bolagsstämmor i bolag om fondernas samlade ägande är mindre än 1 (en) procent av bolagets kapital och/eller röstetal vid tiden för kallelse till bolagsstämma.

Kaupthing Fonder skall kunna utöva rösträtt på bolagsstämmor i bolag om fondernas samlade ägande är lika med eller större än 1 (en) procent av bolagets kapital och/eller röstetal vid tiden för kallelse till bolagsstämma. Kaupthing Fonders styrelse fattar beslut om ev. utövande av rösträtt vid bolagsstämma.

2.2 Styrelsesammansättning

Kaupthing Fonder skall verka för att de bolag där fonderna har för avsikt att utöva rösträtt, har en styrelse som är väl sammansatt avseende kompetens med ledamöter som har hög integritet och som kan avsätta tillräcklig tid för styrelsearbete.

2.3 Nomineringsprocess

Kaupthing Fonder skall vidare verka för att principer för nomineringsprocess inför styrelsetillsättning redovisas öppet och att denna fungerar effektivt.

2.4 Kallelse till bolagsstämmor

Kaupthing Fonder skall genom sitt medlemskap i Fondbolagens Förening verka för att kraven på innehåll i kallelser till bolagsstämmor håller en hög klass avseende innehåll och information om förslag till styrelseledamöter och revisorer, ersättningar och incitamentsprogram, frågor om kapitalstruktur såsom emissioner och förvärv av egna aktier.

2.5 Nomineringskommittéer

Kaupthing Fonder har ej för avsikt att medverka i nomineringskommittéer för tillsättning av styrelse.

2.6 God sed

Kaupthing Fonder skall verka för att bolag som fonderna investerar i agerar enligt god sed på aktiemarknaden.

3. Kontaktperson i ägarfrågor

Kaupthing Fonder har utsett Vd att företräda bolaget i ägarfrågor.